۱۰/۰۴/۱۳۸۶

U2 - It's Christmas

U2 - It's Christmas


۹/۱۴/۱۳۸۶

تهی

دلم برای وبلاگنویسی تنگ شد! راستش این روزها اساسن گیجم!دانشکده ام را باید تمام کنم، در مورد خودم باید تجدید نظر کنم، ببینم کجا هستم اصلن، خلاصه، پرت شده ام توی تهی.