۹/۰۵/۱۳۸۸

احمدی نژاد, دیکتاتور حقیر

احمدی نژاد, دیکتاتور حقیر


۸/۲۹/۱۳۸۸

الدنگ قذافی

همه مشنگها شبیه همند! قذافی, احمدی نژاد, خامنه ای و ...


۸/۱۴/۱۳۸۸

RYAN

اینو ببینید حتما!


۸/۱۱/۱۳۸۸

Billy Talent - Fallen Leaves