۱/۳۰/۱۳۹۴

جان و جواد

جان و جواد و پس از توافق هسته ای در پُشت هتل در حال بازی!