۲/۰۴/۱۳۸۴

سرخ

خونت را شرابی ساختند
سرخ تر از همه رویاهايی که بی تو گذشتند
سرخ تر از همه آن قدمهايی که تو برداشتی و کسی باران را به خاطر نياورد
بيا با هم بخنديم
بيا با هم،در همين گوشه از دنيا که فقط مال من و توست
لحظه ای
فقط لحظه ای تنها باشيم


۲/۰۳/۱۳۸۴MANU CHAO

CLANDESTINO
من، تنها با اندوهم پیش خواهم رفت

و

محکومیت من تنها خواهد بود

گام برداشتن، تنها هدف من است که قانون را طفره روم

گم شدن درقلب بابل بزرگ.

آنها ممنوعم می خوانند، چرا که برگه ای ندارم.

من برای کار، به سرزمینی در شمال رفتم

من، زندگیم را در جبل طارق و سئوتا
به جای نهاده ام.

من، باریکه راهی در دریا و شبحی در شهرم.

زندگیم، ممنوع است،

این را حکومت می گوید.

من، تنها با اندوهم پیش خواهم رفت

و

محکومیت من تنها خواهد بود

گام برداشتن، تنها هدف من است که قانون را طفره روم

گم شدن درقلب بابل بزرگ.

آنها ممنوعم می خوانند،چرا که من واماندگی قانونم.

مانو نگرا، غیرقانونی

پرویی، غیرقانونی

آفریقایی، غیرقانونی

الجزایری، غیرقانونی

نیجریه ای، غیرقانونی

بولیویایی، غیرقانونی
مانو نگرا، غیرقانونی