۵/۲۳/۱۳۸۷

دارم طراحی می کنم

ذهنم مشغول یک پروژه کمیک بوک است. دارم طراحی می کنم. این صدای راجر واترز هم دیوانه ام می کند.