۱۲/۱۱/۱۳۹۴

هستم


خواستم بگویم این وبلاگ عتیقه و خودم هنوز زنده ایم! بازگشتم.

۱/۳۰/۱۳۹۴

جان و جواد

جان و جواد و پس از توافق هسته ای در پُشت هتل در حال بازی!

 

۱/۰۲/۱۳۹۳

اسکیس

هکتور

 

۱۲/۲۹/۱۳۹۲

اسکیس

بی عنوان