۱۰/۱۰/۱۳۸۷

برای مردم غزه

دوستانی که در بلژیک زندگی می کنند! فردا از ساعت دو بعدازظهر، و از "مونت پلین" بروکسل راهپیمایی بر علیه جنگ در غزه انجام خواهد شد! من و مهشید هم می رویم،من عکس هم می گیرم.
در ادامه آدرس را برایتان می نویسم.

Wednesday, December 31, 2008 Time: 2:00pm - 4:00pm Location: Brussels - MuntpleinView Larger Map