۴/۰۵/۱۳۸۴

من باز می گردم

به خاطر بالهایم.

آه، اجازه ام ده که بازگردم!

لورکا

۱ نظر:

نقطه الف گفت...

خاطر بالهایی...که هیچ هم کم نیست...اما زیاد هم نه...زمین ات را بچسب شاید سبزه ای درآمد...هوا باشد برای روزهای هوا خوری فقط...مگر اینکه بپری با همان بالهای ناقص مردنی که زمین بشکند سلامت به آسمان را...نه...هیچ کم نیست.اما زیاد هم که نه...

ارسال یک نظر