۷/۲۹/۱۳۸۴


جنبش شمال- جنوب، با روبانهایی سفید

در روزهای 22 و 23 اکتبر(شنبه-یکشنبه)، ارگانیزاسیون 11 11 11(در کشور بلژیک) با حرکتی سمبلیک و برای مبارزه علیه فقر بین الملل، تمامی میادین، خیابانها و زمین های ورزشی قسمت فلمیش باژیک را با روبانهای سفید که در بردارنده ی لوگوی ارگانیزاسیون نامبرده هم هست، مزین خواهد کرد.

من هم یکی از این روبانها تهیه کرده ام تا فردا به دور بازویم بپیچم. حرکت زیبایی است.

۱۲ نظر:

ناشناس گفت...

Cisco considers manufacturing products in India
Cisco Systems Inc. is considering having its products manufactured in India following a request from Dayanidhi Maran, India's minister for information technology and communications, Cisco President and CEO John ...
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a free report site/blog. It pretty much covers free report related stuff.

Come and check it out if you get time, Scott :-)

ناشناس گفت...

Hurricane watch Wilma batters Mexico but bamboozles the hurricane experts
BBC News, Fort Myers, Florida For a few hours it was the strongest on record, it's bamboozled the weather forecasters, and now Mexico is feeling the force of Hurricane Wilma.
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a super greens site/blog. It pretty much covers super greens related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

ناشناس گفت...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a home loan refinance site/blog. It pretty much covers home loan refinance related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

Blog News گفت...

بلاگ نیوز به این مطلب لینک داد

ناشناس گفت...

Hey, I was searching blogs, and came onto yours, and I like it.
If you got time , go visit my site, it´s about Low interest credit cards. It pretty much covers offers on Low interest credit cards and other similar credit and debit cards available.


Thomas

ناشناس گفت...

To work with Shiny New Things, work with Dusty Old Things
O'Reilly European Open Source Convention October 17-20, 2005, Amsterdam, The Netherlands Most web developers don't do what they do for the money.
I'm glad I ran across your blog. It's very good. I like it.

Sonny M.

I have a related site that focuses on post partum depression you may like too...It pretty much covers post partum depression related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

ناشناس گفت...

شهلاhttp://www.21mehr.com/
درود بر هم میهن نیکم
.شما کار بسیار نیکی انجام میدهید
.تا درودی دگر بدرود

نقطه الف گفت...

پس چه روز راه راه سفیدی است امروز!حتما عکاسی کن و به ما هم نشان بده...می دانی.اینکه از این اتفاق اینقدر لذت می بریم همه اش این نیست که این جلب توجه به یک مساله ی انسانی یک حرکت صرفا سمبولیک است.چون می دانیم که باقیش هم اتفاق می افتد.در راه راه ها یاد انسانهایی که فقر ذهنی هم دارند باش.فقر فقر است دیگر :)همیشه خوب باشی

سیاورشن گفت...

سلام ...خواندمت ...حرکت زیباییست

ناشناس گفت...

شهلاhttp://www.21mehr.com/
سپاس از محبتتون هم میهن
.لینک شما هم در 21مهر دارد شد

ناشناس گفت...

I just came across your blog about home loan refinance and wanted to drop you a note telling you how impressed I was with the information you have posted here. I also have a web site & blog about home loan refinance so I know I'm talking about when I say your site is top-notch! Keep up the great work, you are providing a great resource on the Internet here!

doc گفت...

Hey I agree 100% agree with the last few comments. This blog has great opinions and this is why I continue to visit, thanks! ##link#

ارسال یک نظر