۹/۰۱/۱۳۸۴

نامه ی دبير خانه ی حزب ملت ايران

" هم ميهنان!سه شنبه يکم آذر ماه۱۳۸۴

هفت سال از خاموش ساختن ناجوانمردانه ی داريوش و پروانه فروهر دو فرياد رساس مظلوميت ملت ايران می گذرد.هفت سال پر از دريغ و درد از به خون کشيده شدن آن دو عاشق ميهن وملت.............................

هم ميهنان!

وجدان بيدار ملت از پيشگاه دادگاه تاريخ وسازمان های حقوق بشر می پرسد.آيا توطئه سکوت در اين سالها ترفندی برای مشمول مرور زمان کردن و به فراموشی سپردن اين جنايات هولناک نيست؟

در شبيخون يکم آذر ماه ۱۳۷۷ آنان را از ما ربودند اما يادشان با نام ايران در دلهای مردمان خوب شهر و در فرياد آزادی همواره زنده و جاويدان است.

در آستانه ی هفتمين سال است که ما همچنان اين بيداد بزرگ را فرياد ميزنيم و دادرسی نيست که خونهای پاک شهيدانمان از داريوش و پروانه فروهر تا مختاری و پوينده و شريف و... را دادخواهی کنيم.

هنوز بر اين نقطه ايم که دادگستری برای خشکاندن ريشه های خشونت ميهن بر باد ده گامی بنيادين بر نداشته است و خشونت آفرينان در تاريکخانه های قدرت چون خفاشان در کمينند.

حزب ملت ايران در آغاز هفتمين سال شهادت عزيزانمان از يکايک ايرانيان آنان که پايبند عدالت و آزادی هستند می خواهد از تمامی خونهای پاکی که در آذر۷۷ جاری شد دادخواهی کرده و بزرگداشت آنان را که دستهای خشونت از ما ربود به نمايش اين دادخواهی بزرگ تبديل کنند.

گامهای دادپويتان استوار باد

باشد که رويای آنان آينده ی ايران باشد

دبير خانه ی حزب ملت ايران

تهران.۲۸آبان ماه ۱۳۸۴ خورشيدی

وبلاگ مهتا